En fallstudie om produktionspersonalens upplevelser av förändring - En inblick i livet på golvet. A case study of production employees’ experiences of change - An insight into life on the floor.

DSpace Repository

En fallstudie om produktionspersonalens upplevelser av förändring - En inblick i livet på golvet. A case study of production employees’ experiences of change - An insight into life on the floor.

Show full item record

Files for download

En fallstudie om ...
Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title En fallstudie om produktionspersonalens upplevelser av förändring - En inblick i livet på golvet. A case study of production employees’ experiences of change - An insight into life on the floor.
Author(s) Berggren, Dag ; Adielsson, Susanne
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med denna fallstudie var att undersöka arbetarnas upplevelser av styrda förändringar inom en tillverkningsindustri och öka kunskapen om hur styrda förändringar upplevs och varför de upplevs som de gör bland just arbetarna på golvet. Detta valde vi att göra genom en fallstudie med en fenomenologisk och deskriptiv ansats. I denna fallstudie hade vi kvalitativa semistrukturerade intervjuer som huvudsaklig empirikälla och vi grundar större delen av fallstudien på de åtta intervjuer vi genomförde. I analysen av vår fallstudie byggde vi upp en lokal teori som grundades i Antonovskys (2005) KASAM-teori. Vi kunde genom vår lokala version av KASAM göra konstaterandet att känslan av att ha tillgång till ledningen är helt avgörande för en känsla av sammanhang och hur produktionspersonalen upplever förändringar i fallet Plastikos AB. De arbetare som hade en hög känsla av sammanhang upplevde förändringar som utmaningar, medan de som hade en låg känsla av sammanhang upplevde förändringar som en ovälkommen börda.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 64
Language swe (iso)
Subject(s) fallstudie, tillverkningsindustri, golvetperspektiv, industriarbetare, upplevelser, förändring, KASAM, delaktighet, påverkansmöjligheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/17253 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics