"Man ska inte gulla med tjejer" genuspedagogik i fritidshemmet

DSpace Repository

"Man ska inte gulla med tjejer" genuspedagogik i fritidshemmet

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title "Man ska inte gulla med tjejer" genuspedagogik i fritidshemmet
Author(s) Mikael, Görtz
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med studien har varit att undersöka i vilken utsträckning utbildade fritidspedagogers genusarbete vilar på en teoretisk grund och vilka effekter detta får på planerad verksamhet ur ett genusperspektiv. Studien utgick från en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerad intervju som metod. I studien intervjuades tre fritidspedagoger. I resultatet kan man utläsa stora genusteoretiska kunskapsbrister hos fritidspedagogerna samt en avsaknad av genusperspektiv i planerad verksamhet. Detta kan främst förklaras med bristande utbildning och fortbildning inom just genus, men också på grund av avsaknad av direktiv från rektorerna på respektive skola.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject(s) genus
genuspedagogik
fritidspedagogik
fritidshem
Handle http://hdl.handle.net/2043/17311 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics