Datorn som dragningskraft och den digitala världen i fritidshemmet

DSpace Repository

Datorn som dragningskraft och den digitala världen i fritidshemmet

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Datorn som dragningskraft och den digitala världen i fritidshemmet
Author(s) Rebeggiani, Sascha ; Strömberg Olafsdottir, Sigridur
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att diskutera datorn som redskap på fritidshemmet i samband med barns lärande. Studien är baserad på kvalitativa och kvantitativa metoder. Fritidspedagogerna intervjuades och en enkät utformades för elever i årskurs 2 och 3. Intervjuer och enkäter har tolkats och analyserats utifrån tidigare forskning och ur ett sociokulturellt perspektiv. Intervjufrågorna till pedagogerna formulerades utifrån våra egna frågeställningar, som handlar om förhållningssätt till datoranvändandet och även om samspel och lärande. Enkäten har gjorts med hjälp av Enalyzer, som är ett enkätverktyg på nätet. Enkätfrågorna utgår ifrån vår frågeställning om hur barnen vill och får använda datorn på fritidshemmet. Samtliga pedagoger i vår undersökning är positiva till datoranvändandet på fritidshemmet men tidsbegränsning av användandet är viktigt. Det finns delade meningar om pedagogiken i de spel som barnen spelar samt vilka spel som ska tillåtas på fritidshemmet. I enkätundersökningen har vi fått fram att intresset för datorn/surfplattan på fritidshemmet är stort bland barnen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject(s) barn, dator, fritidshemmet, förhållningssätt, lärande och multimedia
Handle http://hdl.handle.net/2043/17315 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics