Pedagogers förhållningssätt till etik och tystnadsplikt i förskolan

DSpace Repository

Pedagogers förhållningssätt till etik och tystnadsplikt i förskolan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Pedagogers förhållningssätt till etik och tystnadsplikt i förskolan
Author(s) Larsson, Sandra ; Andersson, Jessica
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete har varit att i förskolan undersöka hur pedagoger förhåller sig till tystnadsplikt och de etiska dilemman som de dagligen ställs inför. Frågeställningarna har besvarats genom en kvalitativ undersökning och som metod har vi valt att använda semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har genomförts med 11 verksamma pedagoger på två olika förskolor. Empirin har analyserats med Vygotskijs sociokulturella teori och Kohlbergs teori om moralisk utveckling. Pedagogerna anser att trots lagar och regler finns det ofta en osäkerhet. De ställningstaganden som pedagogerna tar i verksamheten är utifrån hur de är som person och dess tidigare erfarenheter, vilket gör att det skapas olika förhållningssätt i arbetslagen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject(s) Etik
Förhållningssätt
Kohlberg
Offentlighets- och sekretesslagen
Pedagoger
Skollagen
Tystnadsplikt
Vygotskij
Handle http://hdl.handle.net/2043/17355 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics