Elev och identitet

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Elev och identitet
Author(s) Cizmic, Manja
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med den här undersökningen är att ta reda på vad verksamma lärare på en homogent integrerad skola har för tankar kring elevers identitet, samt vad de har för förhållningssätt kring elevers kunskapsinhämtning baserat på identitet. För att undersöka detta har kvalitativ forskningsintervju använts som metod. Resultatet visar att lärarna ansåg begreppet identitet av yttersta vikt, dock av andra anledningar än just jag ämnade fokusera på. Vidare kan det konstateras att lärarna arbetar med identitet men att det är ett mångtydigt begrepp, och kan således tolkas och tillämpas på olika sätt.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject(s) elevers identitet
motivation
Vygotskij
identitet
mångkulturalitet
kunskap och kunskapsinhämtning
Handle http://hdl.handle.net/2043/17412 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics