Den talande väggen - En studie om väggarnas funktion samt vad de säger om förskoleverksamheten

DSpace Repository

Den talande väggen - En studie om väggarnas funktion samt vad de säger om förskoleverksamheten

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Den talande väggen - En studie om väggarnas funktion samt vad de säger om förskoleverksamheten
Author(s) Ekström, Tove ; Johansson, Petra
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att studera vad som finns på väggarna samt hur institutionen synliggörs. Vidare är syftet att undersöka pedagogernas syn på hur väggarna används i verksamheten. Vid en genomgång av forskning framkom att det finns många studier kring förskolans miljö. Genomgången visade vidare att väggarna nämns i forskning om pedagogisk dokumentation. Det finns emellertid inte något direkt fokus på väggarna i dessa studier. De Jong (2010) menar att det inte finns mycket forskning kring miljöns påverkan på verksamhetens resultat. Vi diskuterar förskolan som institution och analyserar empirin med hjälp av följande begrepp; förskolan som institution, handlingserbjudande, det önskvärda förskolebarnet samt kommunikation. Begreppen samt tidigare forskning om miljö och pedagogisk dokumentation används för att analysera det empiriska materialet. Vi har genomfört studien på sex avdelningar på fyra förskolor. Vi har studerat fotografier av väggarna samt intervjuat pedagoger, en per avdelning. Analysen av väggarna visar att det finns fyra kategorier av material; dokumentation (av exempelvis ett temaarbete), information (schema samt upplysningar av olika slag), barnproducerat material (teckningar) samt lärandematerial (alfabet, siffror). Analysen visar att institutionen synliggörs genom väggarna. Genom exempelvis värdegrunds-dokumentationer synliggörs även ett önskvärt förskolebarn. Det material som återfinns på väggarna kan ses som kommunikation samt innebära handlingserbjudanden. Analysen av intervjuerna visar att pedagogerna ser väggarnas funktion som en kommunikationskanal, ett pedagogiskt redskap samt en möjlighet att synliggöra individen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject(s) förskola
handlingserbjudande
institution
kommunikation
väggar
Handle http://hdl.handle.net/2043/17481 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics