Barns perspektiv på kunskap och lärande

DSpace Repository

Barns perspektiv på kunskap och lärande

Show full item record

Files for download

Student Essay
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Barns perspektiv på kunskap och lärande
Author(s) Hanna Ohrberg, Julia Sunnerdahl
Date 2014
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka barns perspektiv på kunskap och lärande, samt hur barn upplever förskolan som utbildningsinstitution. Ingrid Pramling genomförde under 1980- talet en rad studier kring barn och inlärning, men sedan dess är det relativt ont om forskning på området. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tolv barn utgör undersökningens empiri. Analysverktyg är begrepp från barndomssociologin; being och becoming samt barnperspektiv och barns perspektiv. Resultatet av studien visar att barnen till största del ser kunskap som en praktisk färdighet samt att individer äldre än de själva anses besitta mer kunskap. De uttrycker att det är viktigt att lära inför framtiden. Barnens syn på kunskap och lärande i förskolan går främst att koppla till normer och etiska värden
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject(s) Barns perspektiv, förskola, kunskap, lärande.
Handle http://hdl.handle.net/2043/17574 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics