Fem lärares förhållningssätt till digitala verktyg i undervisning

DSpace Repository

Fem lärares förhållningssätt till digitala verktyg i undervisning

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Fem lärares förhållningssätt till digitala verktyg i undervisning
Author(s) Atladóttir, Gunnhildur ; Nydahl, Isabelle
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att få en insyn i vilket förhållningssätt fem verksamma grundsko-lelärare har kring användning av digitala verktyg i deras undervisning och hur det påverkar deras integrering. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 fram-går det tydligt att handhavandet av digitala verktyg är en viktig del då skolan ansvarar för att varje enskild elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande (Skolverket 2011a). För att nå syftet i denna studie har vi samlat empiri genom telefonintervjuer som sedan har tolkats och analyse-rats utifrån fyra valda teoretiska begrepp, IT, IKT, digital litteracitet och MIK. Studien visade att samtliga lärare förhåller sig positivt till arbete med digitala verktyg i undervisningen där det används som stöd för elevers lärande. Vidare framkom det att lärarna arbetade med olika kunskaper och förmågor utifrån de teoretiska begreppen. Slutsatsen är att lärarna gärna hade velat ha mer kunskaper i hur man didaktiskt arbetar med digitala verktyg för att kunna inte-grera användningen ännu mer vilket även tidigare forskning visar på. Svenska rapporter bely-ser att det finns en stor spridning i fördelning av den fysiska tillgången till digitala verktyg vilket vi såg i vårt resultat.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject(s) digital litteracitet digitala verktyg IKT IT klassrumspraktik lärande lärare mediering MIK samspl svenskämnet
Handle http://hdl.handle.net/2043/18734 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics