Mellan lärobok och undervisning - En produkt- och användarorienterad undersökning av en lärobok

DSpace Repository

Mellan lärobok och undervisning - En produkt- och användarorienterad undersökning av en lärobok

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Mellan lärobok och undervisning - En produkt- och användarorienterad undersökning av en lärobok
Author(s) Andersson, Richard
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur uppgiftskonstruktioner i läromedlet Svenska Impulser 2 kan inverka på hur läromedlet används i en undervisningssituation. Jag frågar mig vilka spår av ämneskonceptioner som kan finnas i lärobokens uppgiftsmaterial och hur delar av detta material används i en undervisningssituation. Metoden för genomförandet av studien är triangulär och innefattar en kvalitativ textanalys av uppgiftsmaterialet, en observation av ett lektionstillfälle och en kvalitativ intervju med läraren som var ansvarig för lektionen. De teoretiska angreppssätt som används för tolkning av materialet är dels ämneskonceptionell teori och dels teorier om frågors och uppgifters autenticitet. Jag använder mig också av begrepp från tidigare läromedelsforskning för att identifiera olika sorters uppgiftskonstruktioner i läroboken. Mitt resultat visar att uppgiftsmaterialet för Svenska Impulser 2 är brett och mångfacetterat med spår av olika ämneskonceptioner. Det tycks dock som att svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne är något dominerande i läroboken som helhet med avseende på skönlitterärt urval och indelning mellan språklära och skönlitteratur. Trots detta verkar en betydande del av det undersökta uppgiftsmaterialet sätta elevernas egna erfarenheter i centrum – genom en flykt från den skönlitterära texten. Den observerade undervisningen är inte slaviskt kopplad till lärobokens uppgift och förordnar ett mer dialogiskt och erfarenhetsbaserat arbete, men tycks ändå, likt uppgiftsmaterialet, åstadkomma detta genom en flykt från texten.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject(s) gymnasieskolan
läromedel
svenskämnet
triangulerad metod
uppgiftskonstruktioner
ämneskonceptioner
Handle http://hdl.handle.net/2043/18786 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics