Med en stöttande hand genom studierna

DSpace Repository

Med en stöttande hand genom studierna

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Med en stöttande hand genom studierna
Author(s) Lundell, Karin
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur studievägledningen på institutioner och fakulteter på en högskola och ett universitet kan bidra till studentgenomströmning, med fokus på studenter från studieovana hem eller annan etnisk bakgrund. Utifrån mina frågeställningar har jag undersökt utmaningar och problematiker som studievägledare möter i studievägledande samtal, hur vägledarna arbetar med dessa utmaningar och problematiker samt hur deras arbete kan bidra till studentgenomströmning. För att undersöka mitt syfte och mina frågeställningar har jag tillämpat ett induktivt arbetssätt. Detta har inneburit en växelverkan mellan teori och empiri där teorival och teorianvändning påverkats av informanternas berättelser. De teorier och begrepp som jag använt mig av är Bourdieus begrepp habitus, kapital och fält, Peavys teori om konstruktivistisk vägledning samt Antonovskys teori KASAM med begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. De huvudsakliga slutsatserna från min undersökning visar att vägledarens bemötande och förhållningssätt gentemot de studenter de möter i samtal är avgörande för att skapa gynnsamma förutsättningar för att bidra till studentgenomströmning. Andra viktiga komponenter är tillgänglighet och tid. Det framkommer vidare att vägledarna har en självständig funktion där de är lite av en spindel i nätet som samverkar med i stort sett alla aktörer inom sin fakultet eller institution. Vägledarna sätter i mångt och mycket ramarna för sin funktion. Med detta kommer ett stort ansvar, liksom möjligheter att lyfta vägledningens betydelse och att positionera den.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject(s) Genomströmning, processvägledning, inkludering, bemötande, förhållningssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/19013 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics