Återanvändning av grundkonstruktioner

DSpace Repository

Återanvändning av grundkonstruktioner

Details

Files for download
Bachelor thesis
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Återanvändning av grundkonstruktioner
Author Svelander, Helena ; Åkerlind, Amanda
Date 2015
English abstract
Our aim has been to study the presence of reused foundations in Sweden and how it would be possible to improve these projects. Furthermore the purpose has been to examine how future constructions and its foundations will be evaluated and designed to meet the obstacles of urbanization we face. The thesis is divided into a theory chapter consisting of a literature study, to create an understanding and to further perceive the aim. The results from the thesis is presented in a chapter which consists of an inquiry and interviews with key persons on this topic and further analyze of the potential and challenges with the reuse of foundations. The results from the survey showed that the presence of reused foundations in Sweden is rather low. The causes of this can be multiple, such as lack of information regarding the technique and unawareness of its existence. It is also apparent that there are uncertainties how to reuse the foundations in a proven, tested and safe technique. The study suggested that another main challenge is finding relevant data regarding the existing foundation. In conclusion, the results of the survey and the literature study show that there are a number of measures which ought to be taken to create awareness and to simplify the reuse of foundations. It can be to create accessible and informative built documents which would facilitate the produce of reliable calculations. With the formulations of standardized methods which would be reliable and safer for the reuse of foundations as well as the produce and accessibility of more information for these kinds of projects.
Swedish abstract
Dagens städer växer alltmer och upptar därmed värdefulla odlingsbara marker runtom staden. I och med detta kommer därför förtätning, omvandling och återuppbyggnad av städer genom exempelvis återanvändning av grundkonstruktioner bli en avgörande lösning. I samband med EU-projektet, RuFUS (Reuse of Foundations for Urban Sites), studerades hur olika metoder för återanvändning av grundkonstruktioner kan utföras. Detta har genomförts vid relativt många projekt i andra europeiska länder såsom Tyskland och England, men i Sverige är återanvändning ännu ovanligt. Målet med arbetet har därför varit att undersöka hur vanligt det är med återanvändning av grundkonstruktioner i Sverige och hur detta eventuellt kan utvecklas. Utöver det har arbetets syfte varit att utreda hur framtida nybyggnationer och dess grundkonstruktioner ska förbättras för att möta den fortsatta urbaniseringsproblematiken vi står inför. För att skapa en bakgrundsförståelse angående arbetets problemformulering genomfördes först en litteraturstudie som presenteras i teorikapitlet. Därefter utfördes en enkätstudie och intervjuer vars syfte var att skapa en bild av hur situationen är i Sverige och vilka svårigheter som kan förekomma vid återanvändning av grundkonstruktioner. Resultaten från enkätundersökningen och intervjuer visade att förekomsten av projekt med återanvändning av grundkonstruktioner i Sverige är relativt liten. Orsakerna till detta kan delvis bero på hinder som informationsbrist och okunskap i ämnet. Dessutom framgick det att osäkerheter förkommer kring hur grundkonstruktioner ska återanvändas på ett beprövat och säkert sätt. Framför allt var framhävdes svårigheterna som i förstudien och projekteringen fram, då det ansågs vara problematiskt att hitta underlag om den befintliga grundkonstruktionen. Slutsatserna som har tagits utifrån litteraturstudien och enkätresultaten är att det kommer behöva vidtas ett flertal åtgärder för att underlätta återanvändningen av grundkonstruktioner. Exempelvis behöver dagens metoder som används för att testa den befintliga grundkonstruktionens kapacitet utvecklas så att de går att utföra på ett snabbt och enkelt sätt. Detta skulle i sin tur underlätta framtagandet av en tillförlitlig beräkningsmodell. En annan åtgärd skulle kunna vara att utforma standardiserade metoder som är pålitliga och enkla att tillämpa vid produktionen. Slutligen bör även tillgängliga och informativa relationshandlingar skapas vid nybyggnationer. I och med detta kan förutsättningarna förbättras för kommande projekt som ska återanvända grundkonstruktioner. Genom att vidta samtliga åtgärder skulle troligen fler aktörer inom byggbranschen få bättre kunskap inom ämnet och därmed skulle antalet projekt där grundkonstruktioner återanvänds öka.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 83
Language swe (iso)
Subject Återanvändning
Grundkonstruktioner
RuFUS
Grundläggningsmetoder
Handle http://hdl.handle.net/2043/19110 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics