Från en annan(s) utsiktsplats : narrativt inriktade ansatser i specialpedagogisk forskning

DSpace Repository

Från en annan(s) utsiktsplats : narrativt inriktade ansatser i specialpedagogisk forskning

Details

Files for download Overview of item record
Publication BookChapter
Title Från en annan(s) utsiktsplats : narrativt inriktade ansatser i specialpedagogisk forskning
Author Lang, Lena ; Lansheim, Birgitta ; Ohlsson, Lisbeth
Date 2012
Editor Barow, Thomas; Östlund, Daniel; Rosenqvist, Jerry
Swedish abstract
Sedan mer än 200 år har ”Bildning för alla!” varit en pedagogisk utmaning. Devisen är knuten till tankar om likvärdighet, delaktighet och allas rätt till utbildning i ett inkluderande samhälle, men i boken betonas samtidigt de pedagogiska utmaningar som dessa intentioner för med sig. I antologin tar 26 författare från de nordiska länderna och Storbritannien upp aktuella frågor som på olika sätt knyter an till uppgiften om hur utbildningssystemet kan utvecklas i förhållande till elevers olikheter. I boken behandlas teman som varit centrala i forskningen hos professor Jerry Rosenqvist, som nu efter mer än fyra decennier av pedagogisk verksamhet går i pension. Boken tillägnas honom.
Link http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:512089/FULLTEXT01.pdf (external link to publication)
Publisher Kristianstad University Press
Host/Issue Bildning för alla! : en pedagogisk utmaning
ISBN 978-91-979422-3-2
Pages 27-34
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/19250 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics