Demokratisk känsla eller rätt till bestämmande

DSpace Repository

Demokratisk känsla eller rätt till bestämmande

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Demokratisk känsla eller rätt till bestämmande
Author(s) Alfredsson, David ; Alfredsson, Viktoria
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med den här studien är att undersöka hur pedagogerna ser på barn, barnens inflytande i förskolan, vad som påverkar barns inflytande enligt pedagogerna och hur deras syn på barn påverkar barnens inflytande i förskolan. Vår studies frågeställningar är: Hur ser pedagogerna på barn? Vad betyder inflytande enligt pedagogerna? Vad är det som påverkar barnens inflytande enligt pedagogerna? Vi använder oss av Sommers (2005) teorier om sätt att se på barns kompetens för att relatera till pedagogernas barnsyn. Vår studie är av kvalitativ art och vi intervjuade åtta pedagoger med målet att få deras syn på barns möjligheter till inflytande för att sedan jämföra svaren med hjälp av fenomenografi. Alla våra respondenter var överens om att det främst är pedagogen som ger och tar inflytande. Andra faktorer som påverkar barns inflytande är miljön och resurstillgång/brist. Vi kom fram till att barns inflytande mest verka bero på pedagogens inställning till hur mycket inflytande barn bör ha. Vi konstaterar också att pedagoger som är trygga i sin arbetsroll främjar inflytande och att det är viktigt för arbetslaget att diskutera sina tankar om inflytande och lösningar på hinder till inflytande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject(s) barnsyn
kompetens
inflytande
förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/19396 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics