Ordinlärning i tyskundervisningen utifrån olika inlärningsstilar

DSpace Repository

Ordinlärning i tyskundervisningen utifrån olika inlärningsstilar

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Ordinlärning i tyskundervisningen utifrån olika inlärningsstilar
Author(s) Kinberg, Malin ; Ossmer, Elisabet
Date 2005
Swedish abstract
Vårt examensarbete syftar till att undersöka hur tyskundervisningen på grundskolan/gymnasieskolan individanpassas utifrån olika inlärningsstilar för att underlätta ordinlärningen. Vår studie grundar sig på framför allt Dunn & Dunns och Boströms forskning, vår egen inlärningsstilsanalys samt djupintervjuer med elever och lärare. Vi kan konstatera att undervisande lärare i tyska har få kunskaper vad beträffar inlärningsstilar och hur dessa kan användas i praktiken. Under genomgången utbildning för lärare förmedlas ingen kunskap om detta. Majoriteten av eleverna säger att kunskaper om de olika inlärningsstilarna faktiskt kan hjälpa dem i andra ämnen än tyskan. Vi har kommit fram till att ett varierat arbetssätt, där alla inlärningsstilar tillgodoses, är en mycket lämplig undervisningsform, eftersom de allra flesta eleverna då får sin dominerande inlärningsstil tillgodosedd i åtminstone ett moment. Vår slutsats är att kunskaper om inlärningsstilar kan hjälpa eleverna och på så sätt främja en effektivare ordinlärning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) individanpassning
inlärningsstilar
lärstilar
ordinlärning
tyskundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/1970 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics