Hållbara val i undervisningen

DSpace Repository

Hållbara val i undervisningen

Details

Files for download
Ett arbete om hållbar ...
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Hållbara val i undervisningen
Author(s) Knight, Victor ; Jensen, My
Date 2016
Swedish abstract
Studiens syfte är att synliggöra hur hållbar utveckling används i samhällsorienterad undervisning på mellanstadiet. Våra frågeställningar är: · Vilka dimensioner av hållbar utveckling betonas av läraren i de samhällsorienterande ämnena på mellanstadiet? · Vad är det som påverkar lärarens val av innehåll i samhällsorienterande ämne inom arbetsområdet hållbar utveckling? De teoretiska utgångspunkter som vi använt är ramfaktorteorin, Deweys teori om individer, skola och samhälle samt värdepedagogik. De valda teoretiska utgångspunkterna lyfter och kompletterar varandra och ger resultatet tydliga infallsvinklar. Vi har fokuserat på tidigare forskning ur både ett nationellt- och ett internationellt perspektiv. Tematiseringen är baserad på den tidigare forskningen och den tematisering vi fann där. Metoden i studien är kvalitativa intervjuer. Metoden valdes för att vi ville nå djupare och personliga svar från respondenterna. Den dimensionen som framkom mest i undervisningen var miljödimensionen. Gällande lärares val av innehåll, fann vi att den personliga referensramen spelade en betydande roll. Det blev tydligt att lärare behövde förhålla sig till både inre- och yttre faktorer.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject(s) hållbar utveckling
hållbar utveckling i skolan
personlig referensram
Handle http://hdl.handle.net/2043/20702 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics