Upplevelser av information vid kontakt med kommunala hjälpmedelförskrivare

DSpace Repository

Upplevelser av information vid kontakt med kommunala hjälpmedelförskrivare

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, peer reviewed scientific
Title Upplevelser av information vid kontakt med kommunala hjälpmedelförskrivare
Author(s) Krantz, Oskar ; Örmon, Karin
Date 2015
Swedish abstract
Syfte: Beskriva upplevelser hos personer som för första gången får kontakt med en kommunal hjälpmedelsförskrivare för att få information om förskrivning av hjälpmedel. Metod: Trettiosex studenter kontaktade hjälpmedelsförskrivare i de 33 skånska kommunerna och rapporterade sina upplevelser. Dessa bearbetades och analyserades genom en tematisk innehållsanalys. Resultat: Det var svårt att nå förskrivare per telefon, både direktnummer och via växel. Bemötandet varierade från stressat och korthugget till välkomnande och hjälpsamt. Förskrivare använde termen ”patient” om hjälpmedelsanvändare, och underströk individens skyldigheter. Informationsinnehållet var magert. Förskrivare hänvisade till ospecificerade internetsökningar. Slutsatser: Kontaktmöjligheter och informationsinnehåll behöver ses över. Personcentrerad hjälpmedelsförskrivning kan öka personens empowerment genom ökat inflytande över innehåll och genomförande. Därigenom kan självbestämmande och delaktighet öka.
Link http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1302 (external link to publication)
Publisher Socialmedicinsk tidskrift
Host/Issue Socialmedicinsk tidskrift;92
Volume 5
ISSN 0037-833X
Pages 605-614
Language swe (iso)
Subject(s) Förskrivare
Förskrivning
Hjälpmedel
Information
Kommun
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/20725 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics