Ska vi ta ett klick?

DSpace Repository

Ska vi ta ett klick?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Ska vi ta ett klick?
Author(s) Nilsson, Cassandra ; Strid Pålsson, Charlotta
Date 2016
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka barns sociala samspel vid interaktion med lärplattan på förskolan, samt vilket lärande som sker. Vidare har vi även undersökt hur pedagogerna arbetar utifrån läroplanen med lärplattan. Vi har använt oss av följande frågeställningar för att konkretisera syftet: Hur ser det sociala samspelet ut mellan barnen när de interagerar vid lärplattan? På vilket sätt synliggörs problemlösning och lärande vid användning av lärplattan? Hur arbetar pedagogerna med lärplattan utifrån läroplanen? Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv, inom vilken de centrala begreppen har varit; artefakt, mediering och samspel. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med fem pedagoger, verksamma på samma förskola, men på två olika avdelningar. Primärmaterialet är observationer dokumenterade med filminspelning samt intervjuer. Studiens resultat visar att barnens sociala samspel främjas kring lärplattan med bland annat ord, gester och ögonkontakt. Appens design har stor betydelse för hur barn samspelar, lär och löser problem. Studien visar även att barn gärna frågar varandra om hjälp när de stöter på problem vid lärplattan. Pedagogerna i undersökningen uttrycker att lärplattan har många användningsområden i förskolan och att lärplattan är lätt att använda utifrån läroplanen.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject(s) digitala verktyg
förskola
IKT
lärplatta
Handle http://hdl.handle.net/2043/20892 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics