Toddlare i matematikens värld

DSpace Repository

Toddlare i matematikens värld

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Toddlare i matematikens värld
Author(s) Hansson, Louise ; Nilsson, Patricia
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka hur små barn, i åldrarna 1-3 år, utövar matematik i den fria leken. Även pedagogers generella uppfattningar kring matematik kommer att undersöktes. Då vi uppmärksammade att det finns väldigt lite forskning kring hur relevant matematik är för de yngre barnen, det vill säga toddlarna, upplevde vi att det saknades något. Vi vill med detta arbete inspirera och belysa förskollärare på fältet hur de kan arbeta med matematik med de små barnen. För att besvara syfte och frågeställningar samlades material in genom kvalitativ metod, via observationer, fältanteckningar och intervjuer. Resultatet av studien visade att småbarn använder matematiken i nästintill alla lekar och aktiviteter och att de lär sig genom att vara samspelta och aktiva i sitt lärande. Leken visade sig ha stor betydelse för hur de lär sig matematik eftersom barnen ser matematiken som en spännande och lustfylld aktivitet. Även samspelet med andra barn och pedagoger bidrar till barns lärande. Förskolläraren har en betydelsefull roll för hur barnet tar till sig och använder sig av matematiken och bör vara närvarande hela tiden.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject(s) Fenomenografi
Learning study
Lek
Lärande
Matematik
Matematisera
Småbarn
Variationsteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/20997 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics