Lust att läsa och skriva?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Lust att läsa och skriva?
Author(s) Nilsson, Helene ; Petersson, Johanna
Date 2006
English abstract
The views of six teachers on how to learn children to read and write in a playful way.
Swedish abstract
Vårt syfte med detta examensarbete är att få kunskap om hur pedagoger lär barn att läsa och skriva på ett lustfyllt sätt. Vi vill också tillägna oss konkret kunskap i form av vilka metoder man som pedagog kan använda sig av i en sådan undervisning. Våra frågeställningar är: Hur lär sex stycken pedagoger barn i skolår 1 att läsa och skriva? Vilka metoder, tillvägagångssätt och material använder sig pedagogerna av för att lära barn att läsa och skriva på ett, enligt dem, lustfyllt sätt? Vi har genomfört sex stycken intervjuer med pedagoger som i dagsläget är verksamma i förskoleklass till skolår 3.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Lustfylldhet
Läsa
Metoder
Skriva
Handle http://hdl.handle.net/2043/2100 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics