Fritidslärares känsla av sammanhang

DSpace Repository

Fritidslärares känsla av sammanhang

Details

Files for download
Student essay ...
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Fritidslärares känsla av sammanhang
Author(s) Sonesson, Louise ; Larsson, Louise
Date 2016
Swedish abstract
Abstract Larsson, Louise & Sonesson, Louise (2016). Fritidslärares känsla av sammanhang. Malmö: Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem: Malmö högskola. Syftet med studien var att ta reda på vilka utmaningar fritidslärare ställs inför i sitt arbete och hur de resonerar kring sin arbetssituation. Det vi främst lagt vikt vid att undersöka är fritidslärares upplevelser och känsla av sammanhang i skolan. Med hjälp av Aaron Antonovskys teori känsla av sammanhang (KASAM) har vi analyserat respondenternas upplevelser av sin arbetssituation och de utmaningar de ställs inför utifrån teorins tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vi har använt oss av semistrukturerad intervju för att samla in empiri och våra respondenter bestod av fyra fritidslärare på två skolor. Efter att ha tagit del av forskning och samlat in empiri har vi kunnat dra slutsatsen att våra respondenter känner begriplighet över de utmaningar de ställs inför, men att upplevelsen av hanterbarhet och meningsfullhet är skiftande beroende på barngruppens storlek, lokaler och miljöer, socialt stöd av kollegor samt hur lärare och ledning ser på deras profession.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject(s) Fritidshem, Fritidslärare, KASAM, Skolmöiljö, Socialt stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/21372 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics