Fuktutredning av samverkanskonstruktion: Analys av cykel- och gångbro med hjälp av fältmätningar och WUFI

DSpace Repository

Fuktutredning av samverkanskonstruktion: Analys av cykel- och gångbro med hjälp av fältmätningar och WUFI

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Fuktutredning av samverkanskonstruktion: Analys av cykel- och gångbro med hjälp av fältmätningar och WUFI
Author Andersson, Christian ; Brahme, Gustaf
Date 2017
English abstract
Durable constructions is a key concept in the modern building sector. At the same time constructions needs to meet the demands of modern building techniques. This means that the building sector needs to develop new technical solutions. Composite constructions is a technical solution that simplifies project planning, production and facility management. The problem with striving for new technical solutions like composite constructions is that the methods are not as proven as traditional technical solutions. This could bring unexpected consequences to the different materials in the construction. This report aims to investigate a composite construction in the form of a bicycle and pedestrian bridge. The materials used in the composite construction is concrete and wood that gives the bridge a lower self-weight compared to concrete bridges, but requires less maintenance of the roadway than a wooden bridge. The reason for the investigation is the lack of experience in Sweden of this construction type. The report focuses on moist transport and moisture in wood with regard of technical life length. To investigate possible hazards, a field investigation and a computer simulation was made of a reference construction situated in Gothenburg. The field investigation consisted of a resistance measurement of wooden details in the composite construction. The simulation was made with the aid of the program WUFI Pro 6.0. The report indicated that the technical solution with concrete and wood is a doable construction type, but caution must be regarded in the design of the bridge. The moisture transport could not be determined due to different results in the simulation and field measurement. The report concluded that the technical life length is not going to be compromised due to the moisture content in wooden details.
Swedish abstract
Att bygga beständiga konstruktioner är ett centralt begrepp inom byggsektorn. Byggsektorn skall möta dagens behov av konstruktioner, och samtidigt finns ett behov av att komma fram med nya tekniska lösningar. Samverkanskonstruktioner är ett konstruktionssätt som medför en rad fördelar för projektering, utförande och förvaltning. Problemet med att sträva efter nya och behovsanpassade tekniska lösningar som exempelvis samverkanskonstruktioner är att metoderna inte är lika beprövade som traditionella konstruktionstyper. Detta medför att samverkanskonstruktioner utformning kan orsaka oanade konsekvenser för material i konstruktionen. I detta arbete har en samverkanskonstruktion i form av en gång- och cykelbro undersökts. Bron består av samverkande betong och trä. Intresset för denna typ av samverkan finns då den har en lägre egenvikt jämfört med rena betongbroar, men mindre underhåll av gångbanan jämfört med träbroar. Till skillnad från betong- och träbroar föreligger det i Sverige en brist på erfarenhet av denna samverkanskonstruktion. Rapporten har fokus på fuktvandring och fukt i trä med avseende på teknisk livslängd. För att utreda eventuella risker med avseende på fuktvandringar och fukt, utfördes fältmätning och simulering i programmet WUFI Pro 6.0 av en referenskonstruktion belägen i Göteborg. Arbetet gav indikationer på att konstruktionslösningen betong och trä går att genomföra, dock med rekommenderad försiktighet vid utformning. Hur förhöjda fuktkvoter påverkar den tekniska livslängden kunde ej fastställas då detta beror på flertalet faktorer. För fuktvandringen i konstruktionen hittades inget samband som visade något entydigt resultat, då simulering visade en fuktvandring från betong till trä medan fältmätning inte visade något sådant. Däremot visade både simulering och fältmätning att ytfuktkvoten i träet vid fältmätningsdatum var under uttorkning. Arbetets slutsats var att referensobjektets tekniska livslängd sannolikt inte kommer påverkas nämnvärt av fuktinnehållet i trädetaljerna utan kommer att avgöras av tillverkarens beräknade tekniska livslängd för träet.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Fuktutredning
Samverkanskonstruktion
WUFI
Resistansmätning
Projektet Kajen Eriksberg
Handle http://hdl.handle.net/2043/23265 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics