Etiska dilemman - en undersökning av lärares resonemang kring olika etiska dilemman

DSpace Repository

Etiska dilemman - en undersökning av lärares resonemang kring olika etiska dilemman

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Etiska dilemman - en undersökning av lärares resonemang kring olika etiska dilemman
Author(s) Kindberg, Anna ; Nilsson, Peter
Date 2006-06-22
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet är att följa svensklärares resonemang rörande etiska dilemman. På vilka grunder fattar lärarna sina beslut i problemlösandet och kopplas värdegrund, styrdokument och de yrkesetiska principerna till resonemangen? Initialt besvarar intervjupersonerna skriftligen våra frågor och dessa följs upp med muntliga intervjuer. I vår undersökning finner vi att det verkar saknas en koppling mellan lärarnas utbildning och deras resonemang. De lärare med minst yrkeserfarenhet är de som mest kopplar sina resonemang till styrdokument. Ingen lärare anser att de har fått en praktikgrundad yrkesetisk teori. Ingen lärare har någon egentlig kunskap om de yrkesetiska principerna och lärarnas kännedom om innehållet i värdegrunden verkar generellt sett vara mindre bra. Synsättet eleven i centrum dominerar utom när dilemmat rör kollegor. Lojalitet mot kollegiet sätts då i första rummet. Vår slutsats blir att en mer aktiv diskussion rörande etik, professionalitet och värdegrund borde föras, både på lärarutbildningen och inom kollegiet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) dilemma
etik
lärare
yrkesetik
Handle http://hdl.handle.net/2043/2570 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics