Specialpedagogik. Faktorer som styr specialpedagogens uppdrag. Factors which controls the commission of the special pedagog.

DSpace Repository

Specialpedagogik. Faktorer som styr specialpedagogens uppdrag. Factors which controls the commission of the special pedagog.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Specialpedagogik. Faktorer som styr specialpedagogens uppdrag. Factors which controls the commission of the special pedagog.
Author(s) Hallström, Monica ; Seldert, Eva
Date 2007
English abstract
Factors which control the commission of the special pedagog.
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete var att undersöka den syn som ledningsfunktioner för skola och elevhälsa gav avseende specialpedagogens roll i en skola för alla. Till grund för studien låg tre frågeställningar vilka var; begreppet specialpedagogik, specialpedagogiska arbetsuppgifter och en skola för alla. Denna undersökning har baserats på halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med ledningsfunktioner för skola och elevhälsa för att få deras syn på hur de använder sig av den specialpedagogiska kompetensen som efterfrågas i en skola för alla. Resultatet i vår undersökning visade att den specialpedagogiska kompetens som efterfrågades styrdes av faktorer som resursfördelning, skolledarnas profession, vilken enhet respondenterna arbetade inom samt av uppnåendemålen och den nationella proven.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) skolledning
strävansmål
styrdokument
tolkning
uppnåendemål
Handle http://hdl.handle.net/2043/3473 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics