Övervikt hos barn

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Övervikt hos barn
Author(s) Faal, Michelle
Date 2007-02-08
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att få kännedom om hur överviktiga barns situation ser ut och vilka erfarenheter de professionella har vad gäller hur barn blir bemötta och vilket stöd som finns i skolan. De professionella intervjuades och delade med sig av sina erfa-renheter och utsagor angående de överviktiga barnens olika situationer i skolan. Jag önskar också att belysa vad skolan gör i relation till överviktsproblemet och vilka ätgär-der som vidtas i fråga om attityder och förhållningssätt gällande övervikt. Övervikts-problemet är komplext och därför finns det inga tydliga svar på mina frågeställningar utan svaren är beroende av de olika faktorer som finns i barnens omgivning. Hur ett barn till exempel mår fysiskt, psykiskt och socialt eller behandlas i skolan är beroende på vilka attityder, engagemang och stöd som finns hemifrån, i skolan och i det övriga samhället. Med andra ord så styr attityden hur överviktiga bemöts samt hur stödet och engagemanget ser ut. Min viktigaste uppgift som lärare i detta sammanhang kommer därför att vara, att tag i överviktsproblemet så att det inte leder till psykiska men som sätter spår för resten av livet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) övervikt
overweight
attityder
välmående
Handle http://hdl.handle.net/2043/3550 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics