Det ömsesidiga mötet – hur föräldrar möter pedagoger och hur pedagoger möter föräldrar.

DSpace Repository

Det ömsesidiga mötet – hur föräldrar möter pedagoger och hur pedagoger möter föräldrar.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Det ömsesidiga mötet – hur föräldrar möter pedagoger och hur pedagoger möter föräldrar.
Author(s) Skatka, Emma ; Wiklund, Martina
Date 2007
Swedish abstract
Skatka, Emma & Wiklund, Martina. (2006). Det ömsesidiga mötet – hur föräldrar möter pedagoger och hur pedagoger möter föräldrar. (The Mutual Meeting - Parents Meet Pre-School Teachers and Pre-School Teachers Meet Parents). Föräldrakontakten är en stor del av arbetet som förskollärare och ytterst viktig. Varje möte mellan föräldrar och förskollärare ser olika ut och påverkas av vilka vi är och vilka förväntningar vi har på mötet. Kontakten påverkas också av den kontext de befinner sig. Studiens syfte är att få en djupare kunskap om hur föräldrar och pedagoger handlar, tänker och känner i de dagliga mötena på förskolan. Vi har utgått ifrån följande frågeställningar; Vad ger pedagoger och föräldrar för utsagor om sin samverkan i mötet? Påverkar yrkesrollen och föräldrarollen mötena i förskolan? Hur ser pedagoger och föräldrar på möjligheten till föräldrainflytande? Studien baseras på kvalitativa intervjuer med sju förskollärare och åtta föräldrar på två förskolor. Resultaten visar att deras förväntningar på varandra ofta är outtalade och skiljer sig åt. Pedagogers och föräldrars roller styrs och påverkas av varandra. Deras handlande styrs även av förskolans kontext, där pedagogerna genom sin yrkesroll har företräde. Nyckelord: förskola, föräldrar, handlande, kommunikation, roller, sociala relationer
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) förskola
föräldrar
handlande
kommunikation
roller
sociala relationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/3763 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics