Planerad fysisk aktivitet - främjar det skolarbetet? Några pedagogers uppfattning

DSpace Repository

Planerad fysisk aktivitet - främjar det skolarbetet? Några pedagogers uppfattning

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Planerad fysisk aktivitet - främjar det skolarbetet? Några pedagogers uppfattning
Author(s) Wahlgren, Pernilla ; Olsson, Jennie
Date 2006
Swedish abstract
Vi har läst på Barndoms och ungdomsvetenskapliga programmet. På denna utbildning lägger man stor vikt vid lek och rörelse, som kan vara en betydelsefull del av lärandet i skolan och på fritiden. En stor del av utbildningen behandlar också det talade och skrivna språket. Vår studie grundar sit på intervjuer av en klasslärare, en fritidspedagog och en idrottslärare gjorda på en skola i södra Sverige. Utöver intervjuer har vi läst litteratur kring ämnet och valt att observera hur de intervjuade arbetar och i vilken miljö. Syftet har varit att undersöka hur pedagogerna uppfattar att planerad fysisk aktivitet främjar skolarbetet bland yngre skolbarn. Efter att vi intervjuat och observerat, har vi inte kunnat se ett samband mellan motorikträning och skolprestationer. Dock har vi förstått på pedagogerna, att en fungerande motorik, ger en bättre koncentrationsförmåga, som leder till att barnen kan lägga sin uppmärksamhet, på inlärningssituationen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) motorik
språk
planerad rörelse
fysisk aktivitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/3797 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics