Barn av vår tid. Kriminella ungdomsgäng, segregering och klass - vardagen på en skola i Landskrona?

DSpace Repository

Barn av vår tid. Kriminella ungdomsgäng, segregering och klass - vardagen på en skola i Landskrona?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Barn av vår tid. Kriminella ungdomsgäng, segregering och klass - vardagen på en skola i Landskrona?
Author(s) Granér, Hanna ; Gejhed, Johan
Date 2007
Swedish abstract
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i den problembild Landskrona som stad omgärdats av sedan en tid tillbaka, där media och allmänhet byggt upp ett negativt rykte kring staden. Utifrån teorier om etnicitet, klass och ungdomsproblematik görs en diskursanalys av denna problematik. Uppsatsens andra del är en enkätstudie av elevers uppfattning om sin vardag på en skola i Landskrona, där fokus dels läggs på trivsel och trygghet, men även på gängbildningar. Problembilden läggs till elevernas uppfattningar för en större diskussion kring, och analys av relationen dem emellan, samt följder av detta.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) etnicitet
klass
Landskrona
segregation
skola
ungdomsgäng
Handle http://hdl.handle.net/2043/3879 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics