Fotbollens regler i skolans kontext

DSpace Repository

Fotbollens regler i skolans kontext

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Fotbollens regler i skolans kontext
Author(s) Gunnarsson, John
Date 2007
English abstract
The purpose of the essay is to examine whether the current guiding documents for the compulsory school admits a discipline model based on the rules of football. The essay is based on text analysis, as it examines what the curriculum, the school law and other guiding documents say about the preservation of rules and its consequences in school. In order to compare the preservation of rules between school and football I chose four fields that are present in both contexts. These fields are democracy, power, security and zero tolerance. The result of the examination shows that the existing documents admit usage of my own discipline model, which I have named the Frisk model.
Swedish abstract
Uppsatsen handlar om huruvida dagens styrdokument för grundskolan medger en disciplinmodell som grundar sig på fotbollens spelregler. Uppsatsen bygger på textanalys, då den undersöker vad läroplan, skollag och övriga styrdokument säger om upprätthållandet av regler och dess konsekvenser i skolan. För att kunna jämföra upprätthållandet av regler i en skolkontext och en fotbollskontext valde jag ut fyra områden som återfinns i de båda kontexterna: demokrati, makt, trygghet och nolltolerans. Resultatet av undersökningen visar att det finns utrymme i de rådande dokumenten för att tillämpa Frisk-modellen, som jag kallar min disciplinmodell.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) discipline
school rules
consequences
democracy
power
security
zero tolerance
ordningsregler
konsekvenser
makt
trygghet
nolltolerans
disciplin
demokrati
Handle http://hdl.handle.net/2043/4039 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics