Doping - ett samhällsproblem?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Doping - ett samhällsproblem?
Author(s) Nilsson, John
Date 2007-08-01
Swedish abstract
Min vilja har varit att undersöka attityden till dopingmedel i det svenska samhället och då i synnerhet inom gymkulturen. Med ett nytt globalt och massmedialt klimat som medfört ett snabbare informationsutbyte och sociala förändringar kan människors attityder och moraliska ställningstaganden förändras i en allt större takt. Vilket kan leda till nya vanor och beteendemönster. Studieresultaten är grundade på den enkät jag skickade ut till femhundra slumpvis utvalda personer på tidskriften Bodys hemsida, samt den litteraturstudie som är fundamentet i min teoribakgrund. Resultaten av studien visar att det är lätt att få tag på dopingmedel i Sverige och att de är flitigt förekommande i gymkulturen av idag. Vidare finns det en hel del människor som är beredda att prova på dopingmedel oavsett bieffekterna. I ljuset av studieresultaten hävdar jag att det skulle ligga i samhällets intresse att upplysa dess skolungdomar om farorna med dopingmedel.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) dopingmedel
gymkultur
Handle http://hdl.handle.net/2043/4315 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics