Grammatikens vara eller icke vara

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Grammatikens vara eller icke vara
Author(s) Hansson, Madelen ; Pehrsson, Andreas
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur grammatikundervisningen kan se ut i årskurserna 2 och 5. Vi har även haft för avsikt att undersöka hur lärarna tolkar styrdokumenten och varför de anser att eleverna ska lära sig grammatik. Vi har genom metoderna kvalitativ intervju och observation genomfört vår empiriska undersökning. Sammanlagt hade vi åtta informanter varav fyra lärare undervisade i åk 2, övriga fyra i åk 5. Vi har valt att dela in informanterna efter funktionaliserad, polariserad och formaliserad syn på grammatikundervisning. Resultatet visar att fyra av informanterna som hade en polariserad syn på grammatikundervisningen, två hade en funktionaliserad syn, medan två informanter hade en formaliserad syn. Informanternas främsta argument för att undervisa i grammatik var att utveckla elevernas skriftspråk och förbereda dem inför kommande studier. Av deras tolkning av kursplanerna framgick att det främsta motivet de hittade var utveckling av skriftspråket. Våra slutsatser är att grammatikundervisningen i skolans tidigare år är på väg att förändras. Vi påvisar även de gränser som existerar mellan grammatikforskning, verksamma lärare, och läromedelsframställning och belyser den problematik som uppstår därav.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) grammatik
grammatikundervisning
funktionell grammatik
språklig medvetenhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/5675 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics