Är ditt barn kontrollerat?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Är ditt barn kontrollerat?
Author(s) Fredriksson, Susanne ; Håkansson, Petra
Date 2008
Swedish abstract
Utgångspunkten och syftet med uppsatsen har varit att ta reda på om och hur individuella utvecklingsplaner används i förskolan. Vi använde oss av följande frågeställningar: Hur uppfattar pedagogerna de individuella utvecklingsplanerna? Hur används individuella utvecklingsplaner på de förskolor där informanterna arbetar? Vilka styrkor respektive brister ger informanterna uttryck för gällande arbetet med individuella utvecklingsplaner? Som referensram används historik, begreppet individuell utvecklingsplan förklaras, Gesells självregleringsschema, Malaguzzis filosofi och ett exempel på hur en individuell utvecklingsplan kan se ut. Kvalitativ metod med e-postintervjuer användes till undersökningen där 56 verksamma pedagoger i förskolor blev tillfrågade. I resultatet urskiljs ett mönster där pedagogerna är positivt och/eller negativt inställda till de individuella utvecklingsplanerna beroende på hur materialet är utformat, deras eget inflytande och hur den är kopplad till förskolans läroplan Lpfö 98.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Förskola
Individuella utvecklingsplaner
Pedagoger
Pedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/5942 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics