Integration i skolan - En studie av fem lärares arbete med interkulturalitet och internationalisering

DSpace Repository

Integration i skolan - En studie av fem lärares arbete med interkulturalitet och internationalisering

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Integration i skolan - En studie av fem lärares arbete med interkulturalitet och internationalisering
Author(s) Fridén, Marika, Åsa Hallengård
Date 2008
Swedish abstract
Utifrån nyckelbegreppen interkulturalitet och internationalitet har vi skrivit en uppsats om huruvida en lyckad integration kan vara möjlig att uppnå via dessa begrepp. Syftet är att undersöka hur lärare hanterar den segregation vi har i vårt samhälle, i sin undervisning. Vi har tittat närmare på om och hur de verkar för integration samt hur de hanterar eventuella konflikter i skolvardagen, konflikter som kan vara relaterade till rädsla och fördomar för det okända. För att kunna besvara vårt syfte, har vi utgått från en teoretisk grund. Denna vilar på en litteraturstudie kring språksociologiska teorier, teorier kring läroplanen samt teorier kring dagens mångkulturella samhälle. Genom den teoretiska grunden har vi analyserat de intervjuer vi genomfört. Intervjuerna är kvalitativa och gjorda i tre skolor i södra Sverige. Fem lärare medverkar, två av dem undervisar på gymnasiet, två arbetar i grundskolans senare åldrar medan en arbetar i grundskolans tidigare åldrar. Skolorna är sinsemellan mycket olika både gällande antal elever med annan kulturell bakgrund, lärarnas inställning till olika företeelser i skolan samt det faktum att åldrarna bland eleverna de intervjuade undervisar, skiljer sig kraftigt åt. Sammanfattningsvis pekar vår undersökning på att genom en medveten användning av internationalisering och interkulturalisering i undervisningen och i hela skolans organisation, kan en bättre integration vara möjlig att uppnå.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Interkulturalitet
internationalisering
integration
Handle http://hdl.handle.net/2043/5982 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics