International APU (Workplace training)

DSpace Repository

International APU (Workplace training)

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title International APU (Workplace training)
Author(s) Flink, Kurt
Date 2008
Swedish abstract
SAMMANFATTNING Syftet med denna undersökning var att försöka hitta de eventuella positiva effekter som kunde tänkas uppstå vid genomförande av arbetsplatsförlagd utbildning internationellt (utlands APU) för att i en förlängning kunna använda det som ett pedagogiskt hjälpmedel för de elever som studerar på Allhamra gymnasieskolas industriprogram. Materialet till undersökningen grundar sig på rapporter från Utbildningsdepartementet och intervjuer från elever på Allhamra gymnasieskolas industriprogram. Metoden som valdes var kvalitativa intervjuer med halvstrukturerad intervjuform och ett fenomenografisk beskrivande perspektiv användes vid återgivande av informanternas svar där en hermeneutisk tolkning av intervjuerna gjordes. Det slutliga deltagarantalet uppgick till åtta personer. Resultatredovisningen och resultatsammanfattningen visar att informanter som har genomfört utlands APU har fått yrkesmässig utveckling därmed nya kunskaper, de har även förbättrat sina språkkunskaper och fått ett stärkt självförtroende Det framkom även idéer hur studiemotivationen kan förbättras.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Gymnasieskola
industriprogrammet
utlands APU
Handle http://hdl.handle.net/2043/6020 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics