Vi jobbar redan med jämställdhet, eller?

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Vi jobbar redan med jämställdhet, eller?
Author(s) Svensson, Käthe
Date 2008
English abstract
We already work with equality, or? Interviews with preschool teachers about the gender perspective
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka och beskriva förskolepedagogernas uppfattningar om genusarbete i förskolan. Ett ytterligare syfte var att genom studien undersöka vilken betydelse specialpedagogikens handledarskap har för utvecklingen. Mina frågeställningar var: Har förskolan genusperspektiv på sin verksamhet? Hur yttrar sig genusmedvetenheten? Vilka sätt använder man för att observera ur ett genusperspektiv? Kan specialpedagogikens handledarskap användas för att höja genusmedvetenheten? För att göra detta, valde jag en kvalitativ forskningsmetod genom halvstrukturerade intervjuer med sex pedagoger. Sammanfattningsvis visade mina data att det inte fanns så mycket riktat genusarbete, men att pedagogerna menade att lärmiljön var betydelsefull. I arbetet diskuterades även vilka fördelar könssegregerade grupper i förskolan kan ha. De hinder som jag såg i jämställdhetsarbetet, var att det fanns många fördomar och missuppfattningar men att det fanns förutsättningar och möjligheter att lyckas genom en praktisk och teoretisk kunskapsbakgrund. Genom specialpedagogikens handledarskap och ledningens engagemang kan genusmedvetenheten ökas på bred front. Specialpedagogiken arbetar redan idag med gruppuppdrag och vägledning för pedagoger i arbete med delar av värdegrunden.
Language swe (iso)
Subject(s) Genus
genusmedveten
genusperspektiv
handleda
jämställdhet
kön
Handle http://hdl.handle.net/2043/6188 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics