Från språkförskola till förskoleklass och skola - En intervjustudie om fortsatt språkutveckling för barn med språkstörning

DSpace Repository

Från språkförskola till förskoleklass och skola - En intervjustudie om fortsatt språkutveckling för barn med språkstörning

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Från språkförskola till förskoleklass och skola - En intervjustudie om fortsatt språkutveckling för barn med språkstörning
Author(s) Ohlsson, Maria
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka hur ett språkutvecklande arbetssätt fortsätter från en språkförskola till förskoleklass/skola för barn med språkstörning. Jag har undersökt hur övergången mellan dessa verksamheter kan ske, hur man arbetar för att utveckla barnens språk och vad pedagoger uppfattar vara det viktigaste att göra för barn med språkstörning i förskoleklass/skola. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod där halvstrukturerade intervjuer var datainsamlingsmetoden. Undersökningsgruppen bestod av sex pedagoger som alla är verksamma i skolåren F-5. I undersökningsgruppen fanns såväl barnskötare, förskollärare, lärare, specialpedagog som talpedagog representerade. Resultatet visar att flertalet pedagoger i studien upplever en positiv utveckling hos barnen som kommer från språkförskola till förskoleklass/skola trots de språkliga svårigheter som finns. Hur man arbetar för att stimulera barnens språkutveckling i klasserna varierar. Resultatet visar att ett "överlämnande" till de mottagande skolorna och pedagogerna kan spela en betydande roll i hur man utformar arbetssätt, förhållningssätt och miljö.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) kommunikation
språkstörning
språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/6201 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics