Elever med ADHD i särskolan

DSpace Repository

Elever med ADHD i särskolan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Elever med ADHD i särskolan
Author(s) Blixt, Anneli
Date 2008
Swedish abstract
Arbetet handlar om elever med ADHD inom särskolan i allmänhet och pedagogers uppfattningar om hur skolan bör arbeta med elever som har ADHD i synnerhet. Syftet med arbetet är med andra ord att belysa hur pedagoger talar om hur man bör arbeta med ADHD-problematiken i en skolmiljö. Arbetet baseras på intervjuer och i intervjuundersökningen framgick det att pedagogerna arbetade mycket individuellt och arbetet skedde dels i grupper av elever men även på en individuell basis sett ur ett elevperspektiv. Fyra pedagoger har uttalat sig i frågan och det är därför inte möjligt att dra några generella slutsatser angående hur särskolor arbetar med elever som diagnostiserats med ADHD, men detta till trots är det möjligt att bland dessa fyra skönja vissa samstämmigheter, t.ex. att de arbetar mycket med att upprätthålla dagliga rutiner samt att de tar till samma typer av hjälpmedel, bl.a. stora klockor, white-boards och tydliga scheman med visuella symboler.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) neuropsykiatriska diagnoser
särskild pedagogik
ADHD
särskolan
pedagogers arbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/6506 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics