Algebra – en väg till eller resultatet av god taluppfattning?

DSpace Repository

Algebra – en väg till eller resultatet av god taluppfattning?

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Conference Paper, peer reviewed
Title Algebra – en väg till eller resultatet av god taluppfattning?
Author(s) Persson, Per-Eskil
Date 2008
Swedish abstract
Algebra är ett område inom skolmatematiken som beskrivs som problematiskt. Elever uppfattar ofta ”räkning med bokstäver”, ekvationer och funktioner som något svårt, onödigt och lösryckt från den övriga matematiken. Algebran får representera allt det man tyckt vara dåligt med matematikundervisningen i skolan och kan i värsta fall bidra till det man kallar matematikångest. Varför har vi då algebra i skolan? Klarar vi oss inte lika bra med de övriga matematikområdena, som aritmetik och geometri? I föreläsningen diskuteras vad algebra egentligen är i ett historiskt perspektiv och hur detta kan relateras till det vi kallar skolalgebra. Vår egen och elevers uppfattning om variabler, algebraiska uttryck, konventioner och tecken redovisas och kopplas till forskningsresultat och moderna teorier om lärande i matematiska sammanhang. Begrepp som ”pre-algebra” och ”tidig algebra” definieras och exemplifieras. I samband med detta ges motiv för att algebra måste vara en oskiljaktig del av matematiken som löper som en röd tråd genom alla skolåren. En viktig fråga är när algebra ska introduceras i skolmatematiken och på vilket sätt detta ska ske. Traditionellt har man ansett att eleverna först ska skaffa sig en god taluppfattning och klara av aritmetiken, sedan kan bokstavssymboler och ekvationer införas. Vid föreläsningen redogörs för nyare forskning som ifrågasätter detta. Att man tidigt börjar med pre-algebra håller väl många lärare med om, men kanske man även ska införa bokstavssymboler och lösa problem med hjälp av dessa redan i de tidigare åren i grundskolan? Tidiga problem med algebran tenderar att följa eleverna genom hela grundskolan och dessvärre också finnas kvar på gymnasiet. Men där tillkommer nya problemområden med algebra i rationella uttryck, trigonometri etc. Många av problemen hänger faktiskt samman med brister i taluppfattning och aritmetiska färdigheter. Här återknyts till den grundläggande frågan: Hur kan taluppfattning stötta algebra och vice versa? Kan exempelvis räknare och datorer vara till hjälp? För att deltagarna ska få möjlighet att aktivt fundera över hur taluppfattning kan överföras i algebra, vilken i sin tur förstärker taluppfattningen i en symbiotisk process, ställs man inledningsvis inför tre utmaningar. Vid slutet av föreläsningen kommer dessa att diskuteras utförligt, olika lösningsmodeller redovisas såväl som eventuell användbarhet som ”rika problem” i skolundervisningen.
Publisher NTNU, Trondheim, Norge
Host/Issue Tall of tallforståelse - fra telleremser til algebra
ISBN 82-471-6055-2
Pages 25-34
Language swe (iso)
Subject(s) algebra
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education::Subject didactics
Note Skriftserie, Konferanserapport, No. 5 -2008, "Tall of tallforståelse - fra telleremser til algebra", Nordisk konferense i matematikkdidaktikk ved NTNU, 26. og 27. november 2007
Handle http://hdl.handle.net/2043/7417 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics