Se mig som liten är - En studie om förskolans anmälningsplikt.

DSpace Repository

Se mig som liten är - En studie om förskolans anmälningsplikt.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Se mig som liten är - En studie om förskolans anmälningsplikt.
Author(s) Lindblom, Jenny, Christel Rydén
Date 2008
Swedish abstract
Christel Rydén och Jenny Lindblom (2008). Se mig som liten är. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola. Vårt syfte med examensarbetet har varit att ta reda på hur tre förskollärare och tre personer inom socialtjänsten resonerar kring anmälningsplikten. Frågor vi utgått ifrån är: Hur resonerar tre förskollärare och tre personer från socialtjänsten kring frågan om anmälningsplikten inom förskolan följs eller ej? Vem har ansvaret för att en anmälan görs enligt våra informanter? Hur resonerar tre förskollärare och tre personer från socialtjänsten kring tillvägagångssättet att göra en anmälan. Vad händer efter en anmälan enligt våra informanter? Hur kan ett samarbete se ut mellan förskolan och socialtjänsten enligt tre förskollärare och tre personer från socialtjänsten? Vad gäller den teoretiska delen har vi använt oss av forskning och teorier som kan kopplas samman med vår empiri. Vårt empiriska material har vi fått in genom intervjuer med tre förskollärare, en kurator, en socionom och en verksamhetschef. Svaren vi fått har vi sammanställt och analyserat i vår resultatdel. Resultatet visar att fem av sex informanter anser att anmälningsplikten inte följs i förskolan. Detta beror mycket på rädsla men också på okunskap. Ett bättre samarbete mellan socialtjänsten och förskolan är önskvärt från förskolans håll men enligt socionomen och verksamhetschefen behövs inte detta.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) : anmälningsplikt, socialtjänsten, förskolan, barn som far illa
Handle http://hdl.handle.net/2043/7597 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics