Skolan och mediesamhället - en undersökning av elevtexter och elevers mediekonsumtion i en årskurs 4

DSpace Repository

Skolan och mediesamhället - en undersökning av elevtexter och elevers mediekonsumtion i en årskurs 4

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Skolan och mediesamhället - en undersökning av elevtexter och elevers mediekonsumtion i en årskurs 4
Author(s) Augustsson, Susanne ; Henriksson, Carola
Date 2009
Swedish abstract
Uppsatsen undersöker hur elevernas medievanor på fritiden avspeglas i deras skrivna texter i skolan. Studien är gjord i en årskurs 4 i en sydsvensk stad. Vid ett lektionstillfälle fick eleverna i uppgift att skriva en egen text utifrån rubriken ”Min önskedag”. Texterna har därefter analyserats med hjälp av textanalytiska metoder, med fokus på tema, attityd och värderingar. Textanalysen har fördjupats med hjälp av enkäter och intervjuer. Våra resultat visade att elevtexterna till övervägande delen var starkt influerade, till såväl innehåll som form, av de TV-program, filmer och datorspel eleverna konsumerade på fritiden. Utifrån resultaten diskuteras behoven hos såväl skola som enskilda lärare att upprätta strategier för att hantera utvecklingen av elevernas textorienterade aktiviteter på fritiden i form av mediekonsumtion och dator- och TV-spelande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) elevtextanalys
attityder
datorspelande
medievanor
mediekonsumtion
textorienterade aktiviteter
TV-spelande
värdegrund
literacy
Handle http://hdl.handle.net/2043/7707 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics