Om elevers motivation att lära matematik

DSpace Repository

Om elevers motivation att lära matematik

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Om elevers motivation att lära matematik
Author(s) Elofsson, Niklas ; Nylén, Erik
Date 2009
Swedish abstract
Detta arbete undersöker hur undervisningsform och hur elevers föreställningar om sambandet mellan skolmatematik och vardagsmatematik påverkar elevers motivation att lära matematik. Som teoretisk grund används självbestämmandeteorin och begreppet motivation analyseras med hjälp av fyra motivationsvariabler som belyser olika aspekter av människors motivation. 198 Matematik A-studerande på två gymnasieskolor i södra Sverige har deltagit i en enkätundersökning. Arbetets huvudsakliga slutsats är att elever som arbetat med en progressiv undervisningsform – och elever som ser ett starkare samband mellan skolmatematik och vardagsmatematik – i större utsträckning är inre motiverade och har lärandemål. Detta visar sig genom att de tycker att matematik är mer intressant, roligt och utmanande. De visar också större matematiskt självförtroende och är mer villiga att ta risker.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Gymnasieskola
Matematik
Motivation
Motivationsvariabler
Självbestämmandeteorin
Undervisningsformer
Handle http://hdl.handle.net/2043/7733 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics