Vilka faktorer anses viktiga vid val av lärobok i matematik på gymnasiet?

DSpace Repository

Vilka faktorer anses viktiga vid val av lärobok i matematik på gymnasiet?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Vilka faktorer anses viktiga vid val av lärobok i matematik på gymnasiet?
Author(s) Pontus Söderström, Peter Nihlén
Date 2009
Swedish abstract
Enligt forskning har läroböckerna i matematik på gymnasiet inget krav på sig att följa kurs- och läroplan. Studier visar även på att matematik är skolans tystaste ämne där en stor del av undervisningen är beroende och utgår från läroboken. Vår studie syftade till att undersöka hur valet av ny lärobok i matematik på gymnasiet gick till och vilka faktorer som anses viktiga för matematikläraren. Som underliggande fråga har vi kopplat till hur stor vikt som läggs vid kurs- och läroplan vid detta val. Undersökningen bestod av tre kvalitativa intervjuer samt 15 kvalitativa enkäter. Resultatet visade att de viktigaste faktorerna var bokens layout och mängden uppgifter. Kurs- och läroplanen nämndes endast i något enstaka fall och ansågs inte som en viktig faktor. Då kursplan och läroplan nämndes utgick lärarna från att läromedelsförfattarna hade dessa i beaktande då de konstruerade en ny lärobok.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Faktorer
Läroplan
Kursplan
Lärobok
Läromedel
Matematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/7799 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics