Unga(r) på glid -En fallstudie på Hanz med z

DSpace Repository

Unga(r) på glid -En fallstudie på Hanz med z

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Unga(r) på glid -En fallstudie på Hanz med z
Author(s) Rydstav, Emma ; Strandqvist, Robert
Date 2009-02-20
Swedish abstract
Emma Rydstav och Robert Standqvists undersökning Unga(r) på glid -En fallstudie på Hanz med z, behandlar delar av en elevs skolgång. Eleven har haft en komplicerad skolsituation och denna beskrivs utifrån elevens, rektorns och två pedagogers ”sanningar”, samt dokumentation om eleven. Dessa ”sanningar” om, vad skolan har gjort och vad de hade kunnat göra annorlunda samt hur detta förhåller sig till teorier och styrdokument undersöks. Liljegrens (2000), Jönssons (1999) och Gunnarssons (1999) modeller undersöks främst i kapitlet ”Teori, modeller och tillvägagångssätt”. Enbart skolans roll och ansvar rörande elevens komplicerande skolsituation har undersökts. Empirin är inhämtad via semistrukturerade intervjuer, och respondenternas svar i kombination med teori, modeller och tillvägagångssätt ligger till grund för analysen. Undersökningen har fyra återkommande grundpelare, skolans ansvar, handlingsplaner och modeller, aggressionsproblem samt bemötande och handledning, detta för att skapa en tydlig struktur och en röd tråd. Dessa fyra grundpelarna är områden som varit avgörande för elevens komplicerade skolsituation. Slutsatsen är att eleven haft aggressionsproblem som påverkat skolarbetet negativt. Vi finner brister i bemötandet från lärarna som lett till avsaknad av trygghet för eleven. Dokument har inte bevarats enligt statliga rekommendationer. Vår slutsats är att skolan gjort ett försök att hjälpa eleven men inte lyckats fullt ut.
Language swe (iso)
Subject(s) Skolans ansvar
Handlingsplaner och modeller
Aggressionsproblem
Bemötande och handledning
Komplicerad skolsituation
Trygghet
Handle http://hdl.handle.net/2043/7844 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics