Arbetsminnesträning och specialpedagogiskt stöd - en studie om elever med rörelsehinder

DSpace Repository

Arbetsminnesträning och specialpedagogiskt stöd - en studie om elever med rörelsehinder

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Arbetsminnesträning och specialpedagogiskt stöd - en studie om elever med rörelsehinder
Author(s) Krusevall, Stefan
Date 2009
Swedish abstract
Huvudsyftet var att genom en fallstudie utvärdera om träningsprogrammet, Minneslek Senior, är ett användbart pedagogiskt verktyg, för att förbättra elevers förutsättningar för inlärning. Vidare var syftet att undersöka de stödinsatser som ges till elever, med rörelsehinder, i en inkluderande grundskoleverksamhet. I min studie använder jag mig av olika metoder för att belysa mitt fall. Tre elever fick genomföra ett arbetsminnesträningsprogram, Minneslek Senior. Med en av eleverna genomfördes observationer i olika lärandesituationer samt en djupare intervju för att få förståelse för elevens inre tankar om sin skol- och lärandesituation. Genom delvis strukturerade intervjuer, observationer samt elevernas resultat från träningsprogrammet ville jag utvärdera minnesträningens betydelse för eleverna och därmed få svar på om Minneslek Senior är ett användbart pedagogiskt verktyg. Den statistik som förs i programmet, Minneslek Senior, visar på att eleverna förbättrade sina resultat. I de övningar, som ställde större krav på det visuella arbetsminnet, gjordes störst resultatförbättring. Två elever har märkt en förbättring i att komma ihåg olika praktiska handlingar. Både specialpedagogen och en av eleverna själv har märkt positiva förändringar, hos eleven, när det gäller det matematiska tänkandet. Specialpedagogen anser även att eleven förbättrat sin koncentration under matematiklektionerna. Dock kan man inte bortse från att det även kan bero på andra faktorer. Om man ser till de positiva förändringarna samt det specialpedagogiska stöd som ges till elever med rörelsehinder skulle ”Minneslek Senior” kunna vara ett användbart pedagogiskt verktyg.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) arbetsminne
inkludering
koncentration
ryggmärgsbråck
rörelsehinder
stödinsatser
uppmärksamhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/8296 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics