Självuppfattning och matematik

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication 1-year master student thesis
Title Självuppfattning och matematik
Author(s) Olsson, Elisabeth
Date 2009-08-11
Swedish abstract
ABSTRAKT Elisabeth, Olsson (2009). Self- concept and mathematics. Syftet med studien har varit att få en bild av elevers uppfattning kring matematikämnet, matematikprestationer och hur bemötande i undervisningsmiljön påverkar deras prestationer i matematik. En kvalitativ metod i form av djupintervjuer med åtta elever som går det individuella programmet på gymnasiet. Sammanfattningsvis visade resultatet av min studie att alla de intervjuade eleverna uppfattar matematikämnet som viktigt. Framförallt den matematik som är relevant för eleverna, det vill säga matematik som har syftet att användas i vardagslivet och för kommande yrkesval. Omgivningens påverkan på elevernas prestationer har stor betydelse. Eleverna är medvetna om hur omgivningen upplever deras svårigheter och är känsliga för hur lärare och klasskamrater bemöter dem. Eleverna upplever att de är i behov av undervisning i en lugn miljö med ett långsammare tempo, tillgång till bra material som inspirerar till bättre förståelse av matematiken.
Language swe (iso)
Subject(s) matematiksvårigheter
självbild
självet
självförtroende
självuppfattning
Handle http://hdl.handle.net/2043/8479 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics