Ungdomar och historiekultur. En studie av gymnasieelevers intresse för och förståelse av historia. Youth and Historical Culture. A study of High School Students´Interest for and Understanding of History

DSpace Repository

Ungdomar och historiekultur. En studie av gymnasieelevers intresse för och förståelse av historia. Youth and Historical Culture. A study of High School Students´Interest for and Understanding of History

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Ungdomar och historiekultur. En studie av gymnasieelevers intresse för och förståelse av historia. Youth and Historical Culture. A study of High School Students´Interest for and Understanding of History
Author(s) Holmquist, Fredrik
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet var att göra en kvalitativ historiedidaktisk studie av gymnasieelevers intresse för historia i allmänhet och förståelse av en specifik historiekulturell artefakt i synnerhet. Detta är inte minst intressant med hänsyn till läroplanens riktlinjer om undervisningens anpassning och beaktande av elevernas erfarenhets- och livsvärld. En klass i respektive Historia A, B och C – sammanlagt åttio elever – fick läsa historikern, författaren och akademiledamoten Peter Englunds essä ”Om fattigdomens historia”. Därefter fick de svara på ett frågeformulär med öppna frågor om läsningen och deras förhållande till historiekultur i stort. Analysen av resultaten kom att problematisera och lyfta fram två huvudsakliga kritiska faktorer i historieundervisningen och fyra förslag på didaktiska och pedagogiska strategier för att i möjligaste mån utgå från och möta eleverna i densamma. Förslagen skiftar mellan erfarenhetspedagogikens tillmötesgående och en främmandegörande pedagogiks kritiska bearbetning av elevernas erfarenhets- och livsvärld.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Historiedidaktik
Historiepedagogik
Historiekultur
Läsforskning
Ungdomar
Gymnasieelever
Populärhistoria
Film
Negativ dialektik
Peter Englund
Handle http://hdl.handle.net/2043/9541 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics