Andraspråkselevers syn på skolmatematiken

DSpace Repository

Andraspråkselevers syn på skolmatematiken

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Andraspråkselevers syn på skolmatematiken
Author(s) Maracic, Svjetlana ; Qorraj, Valentina
Date 2010
Swedish abstract
I denna studie undersöker vi fem andraspråkslevers syn på skolmatematiken med hjälp av semistrukturerade intervju. Vi undersöker vad de har för uppfattningar om matematiken, om matematikundervisningen, om sig själva som elever och som användare av matematiken och om hur matematikinlärning går till. Vi valde att göra detta arbete eftersom en stor andel elever med utländsk bakgrund inte uppnådde målen i matematik ämnesprov 2007 och 2008. Vi ville ta reda på vad detta kunde bero på. Resultaten visade bl.a. att matematik ses som ett prestigeämne och att det kan ha stor betydelse för elevers intellektuella självförståelse och självkänsla.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Andraspråkselever
diskurs
etnomatematik
kontext
tvåspråkig matematikundervisning
uppfattningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/9672 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics