Skolår 4 elevers uppfattning av likhetstecknet och läroböckernas framställning

DSpace Repository

Skolår 4 elevers uppfattning av likhetstecknet och läroböckernas framställning

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Skolår 4 elevers uppfattning av likhetstecknet och läroböckernas framställning
Author(s) Haddad, Joanna ; Sponheimer, Gabriele
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att undersöka skolår 4 elevers förståelse av likhetstecknet. Vi ville även studera hur symbolen presenteras i elevernas läroböcker och mot bakgrund av tidigare forskning diskutera hur detta kan påverka deras förståelse av begreppet. I studien använde vi oss av tre insamlingsmetoder: en kvantitativ undersökning, kvalitativa intervjuer och en textanalys av läroböcker för skolår 3 och 4. Vår undersökning visar att även om eleverna uppvisar bra förståelse av likhetstecknet när de löser uppgifter av strukturell typ, har de svårigheter med att muntligt beskriva likhetstecknets funktion. Textanalysen synliggör att andelen utsagor av operationell typ som framhävs i läroböckerna för åk 3 minskar betydligt i läroböckerna för åk 4. Från vår studie drar vi slutsatsen att matematikböckernas ensidiga presentation av likhetstecknet kan vara anledningen till elevers bristande förståelse av dess innebörd.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) ekvation
ekvivalens
likhet
likhetstecknet
matematik
operationell uppfattning
pre-algebra
strukturell uppfattning
öppna/slutna utsagor
Handle http://hdl.handle.net/2043/9724 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics