Temaarbete - Ur ett lärarperspektiv

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Temaarbete - Ur ett lärarperspektiv
Author(s) Gasser, Ulrika ; Granath, Jenny
Date 2010
Swedish abstract
Vårt syfte har varit att undersöka hur två pedagoger ser på temaarbete och hur de väljer att arbeta med det. Vi har utgått från frågeställningarna: Hur definierar pedagogerna temaarbete? Hur planerar och genomför de temaarbeten? Vilka för- och nackdelar anser pedagogerna att det finns med temaarbete? Vårt insamlade material består av intervjuer med två pedagoger. Dessa har kompletterats med nio observationer i pedagogernas klassrum. Resultaten visar att pedagogerna definierar tema som ämnesintegration och undervisning utifrån elevernas erfarenheter och intressen, deras teman genomförs genom kopplingar till pedagogernas planeringar och elevernas vardagserfarenheter och intressen, samt ser pedagogerna både för och nackdelar med tema. De slutsatser vi kan dra av vår undersökning är att pedagogerna ser temaarbete som ett arbetssätt där flera ämnen integreras till en helhet. Vår undersökning visar även på att det krävs mycket av pedagogen. Vi kom fram till att det viktigaste för ett välfungerande temaarbete är att elevernas erfarenheter fokuseras, men även att ha en god planering och ta vara på kompetenserna i arbetslaget.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) temaarbete
tematisk undervisning
ämnesintegrering
åldersintegrering
erfarenhetspedagogisk undervisning
Bifrost
pedagogisk kvalitet
dokumentation
Handle http://hdl.handle.net/2043/9815 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics